Bakan Şimşek'ten enflasyon farkı alamayan memura kötü haber

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memura bu yıl enflasyon farkı verilmemesinin toplu sözleşme şartlarından kaynaklandığını belirtti. Şimşek enflasyon farksız memur zamları nedeniyle bütçeye ilave 4 milyar lira yük geldiğini açıkladı.
Bu haber 2014-07-16 07:01:19 eklenmiş ve 650 kez görüntülenmiştir.

Bu yıl ilk kez enf­las­yon far­kı ala­ma­yan me­murve me­mur emek­li­le­ri­ne Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­ten müj­de çık­ma­dı. Ba­kan Şim­şek, enf­las­yon far­kı uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı ka­ra­rı­nın Me­mur-Se­n’­le im­za­la­nan top­lu söz­leş­me­de alın­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, bu yıl me­mu­ra ya­pı­lan zam­lar ne­de­niy­le büt­çe­ye ila­ve 4 mil­yar li­ra yük gel­di­ği­ni söy­le­di.

 

Büt­çe açı­ğı 3,4 mil­ya­ra çık­tı

 

Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, “Mak­ro Eko­no­mik Ge­liş­me­ler ve Ocak-Ha­zi­ran 2014 Dö­ne­mi Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Uy­gu­la­ma So­nuç­la­rı­”nı ba­sın top­lan­tı­sın­da açık­la­dı. Şim­şek, bu yı­lın ilk 6 ayın­da büt­çe ge­lir­le­ri­nin ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 10,2, büt­çe gi­der­le­ri­nin yüz­de 13,8 art­tı­ğı­nı, ge­çen yıl 3,1 mil­yar li­ra faz­la ve­ren büt­çe­nin bu yı­lın ilk ya­rı­sı­nı 3,4 mil­yar li­ra açık­la ka­pat­tı­ğı­nı söy­le­di.

 

4 milyar liralık yük

 

Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Ba­kan Şim­şek, me­mu­ra enf­las­yon far­kı ve­ril­me­me­si­nin büt­çe­ye ne ka­dar kat­kı sağ­la­dı­ğı­na iliş­kin so­ru­ya, “Me­mu­ru­mu­za top­lu söz­leş­me kap­sa­mın­da yıl­ba­şın­da ge­re­ken zam ya­pıl­dı. Or­ta Va­de­li Pla­n’­a (OVP) oran­la top­lu söz­leş­me­de or­ta­ya çı­kan so­nuç bi­ze ila­ve 4 mil­yar li­ra­lık yük ge­tir­di­” ce­va­bı­nı ver­di.

 

Zam­mın ka­mu ma­li­ye­si­ne net baz­da yan­sı­ma­sı­nın me­mur le­hi­ne ol­du­ğu­nu id­di­a eden Şim­şek, “Enf­las­yo­nun çok çok üze­rin­de ar­tış alan me­mur­la­rı­mız ol­du. Ta­bi­i ki üst dü­zey me­mur­la­ra enf­las­yo­nun al­tın­da bir ar­tış söz ko­nu­su. Sen­di­ka­la­rı­mız maa­şı dü­şük olan­la­ra da­ha yük­sek bir ar­tı­şı ön­gö­ren bir dü­zen­le­me­yi ma­sa­ya ge­tir­di­ler, bu ka­bul gör­dü. Ge­niş ke­sim­le­re da­ha iyi im­kan­lar ge­ti­ril­di. Maa­şı yük­sek olan ke­sim­le­re enf­las­yon ka­dar bir ar­tış söz ko­nu­su de­ği­l” de­di.

 

Ek tedbiri gerekli görmüyoruz

 

Bakan Şimşek seçimler, 17 Aralık süreci, parasal sıkılaştırma ve jeopolitik gerginliklere rağmen, şu an bütçe için herhangi bir ek tedbir öngörmediklerini söyledi. Bütçe hedeflerine paralel çerçevede ilerlediklerini ifade eden Şimşek, yılın ikinci yarısında da mali disipline taviz vermeden devam edeceklerini söyledi.

 

Büyüme Irak’a bağlı

 

Şimşek bir soru üzerine ekonomi yönetimi olarak zorunlu bireysel emeklilikle ilgili bir çalışmaları olmadığını belirtirken, Irak kaynaklı jeopolitik gerginliklerin Türkiye’nin büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü bir baskı unsuru oluşturduğunu, Irak ile ilgili uç risklerin gerçekleşmemesi halinde yüzde 4’lük büyüme hedefinin tutacağını belirtti. 

 

BUGÜN

 

16.07.2014

ETİKETLER : enflasyon farkı memur bütçe açığı cari açık ekonomi haber
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Ekonomi haberleri

E-Mail Bülten Kaydı

Köşe Yazarları TÜMÜ +

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

Sosyal Medya


Döviz Kurları

Arşiv Arama

- -
MALİ BİLGİ | Mali Haber Merkezi
© Copyright 2018 Mali Haber Merkezi. Tüm hakları saklıdır.
Hesaplamalar
Gib-Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama
Netten Brüte Ücret
Kıdem İhbar Tazminatı
SGK
e-bildirge
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama
Ne Zaman Emekli Olabilirim
Sorgulamalar
Adres Kayıt Sistemi
Resmi Gazete
Merkez Bankası Kurları
SMM Odaları
İstanbul SMMM Odası
Ankara SMMM Odası
İzmir SMMM Odası
YMM Odaları
İstanbul YMM Odası
Ankara YMM Odası
İzmir YMM Odası