İşverenlerin 100 Liralık Sigorta Primi Hazinece Karşılanacak

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile özel sektör işverenlerine 2016 yılında işçi başına 100 TL’lik sigorta priminin Hazine tarafından karşılanacağı hükmü getirilmiştir.
Bu haber 2016-02-02 05:19:24 eklenmiş ve 1019 kez görüntülenmiştir.

I- GİRİŞ:
Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile özel sektör işverenlerine 2016 yılında işçi başına 100 TL’lik sigorta priminin Hazine tarafından karşılanacağı hükmü getirilmiştir.

6661 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici 68. maddesine göre, 2016 yılında uygulanmak üzere, işverenlere yapılacak olan 100TL’lik sigorta prim desteğinin ne şekilde uygulanacağı ve kimlerin nasıl yararlanacağı, bu makalenin konusu olacaktır.

II- 100 TL PRİM İNDİRİMİNDEN KİMLER VE NASIL RARLANACAK:
a) 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerin, 2015 yılının aynı ayına ait Kuruma vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL, (aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2016 yılında cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları için günlük 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.
b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.
Söz konusu sigorta prim indiriminden yararlanacak işverenin bir önceki yılın aynı ayında brüt günlük 85 TL, (aylık 2 bin 550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, dikkate alınacaktır. Ancak, kanun metnindeki düzenlemeden de görüldüğü ve anlaşılacağı gibi, 2016 yılında ilk defa kurulacak yeni işyerlerine ilişkin destek hesaplamasında, kişi sayısı ya da ücret sınırlaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2016 yılında yeni kurulacak olan bir işyerinde çalıştırılacak tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 3.33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, işverenin ilgili aya ait ödeyeceği sigorta prim tutarından mahsup edilecektir.

Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından çıkarılacak olan genelgede aksine bir düzenlemenin yapılmaması durumunda, eski işyerleri için sadece prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam gün sayıları baz alınacakken, 2016 yılında yeni açılacak bir işyeri için sigorta prim desteği hesaplamasında, kişi sayısı ve günlük 85 TL olacak şekilde bir ücret sınırlaması olmaksızın bütün sigortalılar için bildirilecek toplam prim ödeme gün sayısının 3.33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, işverenin ilgili aya ait sigorta prim tutarından mahsup edilecektir.

c) Yapılan bu düzenlemeyle 3213 sayılı Maden Kanunu’nun ek 9. maddesi gereğince ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL günlük kazanç, iki katı olarak ve 2015 yılının aynı ayına ait Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının % 50’sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

Bunlara örnek vermek gerekirse;

Örnek: 1- 2016 yılı Ocak ayına ait verilecek aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ve sadece günlük brüt ücreti 85 TL ve altında olan sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısının, 3.33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, bu işyerinin Ocak ayı için Kuruma ödemesi gereken sigorta priminden mahsup edilecektir. Ancak, bunun üst sınırı olarak, 2015 yılı Ocak ayına ait Kuruma verilmiş olan ve günlük brüt ücreti 85 TL ve altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının dikkate alınması gerekmektedir. 2016 yılına ait her ay verilecek aylık prim ve hizmet belgelerindeki gün sayıları, 2015 yılının aynı ayına ait Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas brüt günlük kazancı 85 TL’ye kadar olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere karşılaştırma yapılarak buna göre mahsup işlemi yapılacaktır.

Örnek: 2- 2016 Ocak ayında toplam 100 kişinin çalıştığını ve aylık prim ve hizmet belgesinde toplam prim ödeme gün sayısının 3000 olduğunu varsayalım. 2015 Ocak ayına ait Prime esas brüt günlük kazancı 85 TL’nin altında 60 kişinin olduğunu ve bunların prim ödeme gün sayısı toplamının ise 1.800 gün olduğunu tespit ve kabul etmiş olalım. Bu durumda, 2016 Ocak ayına ait prim desteği, 3000 gün üzerinden değil, en fazla 2015 yılı Ocak ayına ait Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde günlük kazancı 85 TL ve altında olan sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayısı olan 1.800 gün dikkate alınacak ve 1.800 x 3.33 = 5.994 TL olarak işverenin ocak ayına ait sigorta prim tutarından mahsup edilecektir.

III- SİGORTA PRİMİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAYACAK OLANLAR:

1- 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına ait yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar,
2- Emekli olup Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışanlar,
3- 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu hükümlerine göre kamu idarelerine ait yapım ve hizmet alımı işlerine ilişkin işyerleri,
4- Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016’ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, Kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası borcu bulunan işverenler bu destekten yararlanamayacak.
Ancak, Kuruma olan prim, idari para cezaları ve bunlara ilişkin gecikme zammı borçlarını, 6183 sayı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler, bu taksitlendirme devam ettiği sürece bu prim desteğinden yararlanacaktır.
5- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da başka bir iş birimi olarak açılması,
6- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,
7- Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerleri,
8- Çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerleri,
Hazine yardımından yararlanamayacak ve Hazinece karşılanmış olan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri anılacaktır.

IV- BEDELLİ ASKERLİKTE GETİRİLEN YEN BİR KOLAYLIK:

6661 sayılı Kanunla, 1111 sayılı Askerlik Kanununda yapılan yeni bir düzenlemeyle bedelli askerlik uygulamasında yeni kolaylıklar getirilmiş ve askerlik yapmak istemeyenler için çok cazip bir yöntem ve uygulama yürürlüğe konulmuştur. Buna göre;

Yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip işçi, işveren sıfatıyla bir meslek ya da sanatı icra ederek, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını gösteren belgelerle birlikte Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları ve 1.000 avro defaten ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır. Bu kadar basit

V- SONUÇ:

Emekli olup, Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışanlar hariç, 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerin, 2016 yılında uygulanmak üzere, 2015 yılının aynı ayına ait Kuruma vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.
İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri ve geçmiş dönemlere ilişkin Kuruma herhangi bir borcunun bulunmaması veya taksite bağlanmış olması gerekmektedir. 

Ahmet Ağar

ETİKETLER : 6661 sayılı Askerlik Kanun teşvik
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer SGK haberleri

E-Mail Bülten Kaydı

Köşe Yazarları TÜMÜ +

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

Sosyal Medya


Döviz Kurları

Arşiv Arama

- -
MALİ BİLGİ | Mali Haber Merkezi
© Copyright 2018 Mali Haber Merkezi. Tüm hakları saklıdır.
Hesaplamalar
Gib-Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama
Netten Brüte Ücret
Kıdem İhbar Tazminatı
SGK
e-bildirge
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama
Ne Zaman Emekli Olabilirim
Sorgulamalar
Adres Kayıt Sistemi
Resmi Gazete
Merkez Bankası Kurları
SMM Odaları
İstanbul SMMM Odası
Ankara SMMM Odası
İzmir SMMM Odası
YMM Odaları
İstanbul YMM Odası
Ankara YMM Odası
İzmir YMM Odası