Şirket ortak ve yöneticilerinin sigortalılığı ve bildirimleri

Son yıllara oldukça sık değişikliklerin yapıldığı sosyal güvenlik mevzuatında şirket ortaklarının sigortalılığının tespitinde sorunlar yaşanmakta, sigortalılar
Bu haber 2016-03-03 05:12:09 eklenmiş ve 893 kez görüntülenmiştir.
Özet
 
 
Son yıllara oldukça sık değişikliklerin yapıldığı sosyal güvenlik mevzuatında şirket ortaklarının sigortalılığının tespitinde sorunlar yaşanmakta, sigortalılar tabi olmaları gereken sigortalılık statüsünden farklı statüde prim yatırmakta ve bu husus çoğu zaman söz konusu kişilerin tahsis talebinde bulundukları aşamada ortaya çıkmakta, sigortalılar mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin önlenmesi için şirket ortaklarının sigortalılık statülerini, özellikle 5510 sayılı Kanunun 53. maddesindeki düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak, kontrol etmeleri gerekmektedir. Makalemizde belirtilen yasal düzenlemeler ışığında şirket ortaklarının sigortalılığının başlangıcı, sona ermesi ve bu konulardaki bildirim yükümlülükleri irdelenmiştir.
 
 
Anahtar Kelimeler: Şirket ortaklarının sigortalılığı, sermaye şirketleri, şahıs şirketleri.
 
 
1. Giriş
 
 
Sosyal güvenliğin amacı, sigortalı olarak adlandırılan kişilere, kanunla belirlenen koşulların gerçekleşmesi halinde, yine kanunda belirtilen yardımların yapılmasıdır. Bu çerçevede sosyal güvenliğin öznesini sigortalı kavramı oluşturmaktadır. Kanun, kapsamda olan sigortalılarla zorunlu bir sigortalılık ilişkisi kurar. Yani kapsamda olan sigortalılar, sigortalı olmaktan vazgeçemez; işverenler de bu yükümlülüklerinden kaçınamaz. Bu açıklamalar çerçevesinde kimlerin, hangi kapsamda, hangi koşullarla sigortalı sayılacağı hususunun sosyal güvenliğin en önemli uğraşı alanlarından biri olması kaçınılmazdır.
 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 1  4. maddesinde sigortalı sayılanlara, 5. maddesinde bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılara ve 6. maddesinde ise sigortalı sayılmayanlara ilişkin düzenlemelere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
 
 
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanun daha önceki üç sosyal güvenlik kurumuna ait sigortalılık işlemlerini içerecek şekilde yürürlüğe girmiş olup hizmet akdiyle bir işverene bağımlı olarak istihdam edilen kişilerin (4/a), kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan kişilerin (4/b) ve idare hukukuna bağlı, memur olarak atanmış kişilerin (4/c) sosyal güvencesini düzenlemektedir. Uygulamada bu sigortalılık türlerinden özellikle kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalılara ait kapsamda düzenlenen şirket ortaklarının sigortalılığı konusunda belirsizlikler yaşanmakta, bu sigortalılarca genelde tabi olunan statüden farklı bir statüde prim ödenmekte, bu durum ancak bu sigortalının emekliliği aşamasında ortaya çıkmakta ve sigortalılar mağdur olmaktadır. Bu amaçla, önceki kanunlarla da bağlantılı olarak, oldukça karışık hale gelen şirket ortaklarının ve yöneticilerinin sigortalılığı ve bu sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi konusu, aşağıda tablolar ve temel açıklamalarla ele alınmıştır.
 
 
 
 
2. Şirket Ortaklarının ve Yöneticilerinin Sigortalılığı
 
 
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendine göre, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları sigortalı sayılmıştır.
 
 
Bu maddede yer alan sigortalılara ilişkin ayrıntılar Tablo-1'de ve tablo açıklamalarında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
 
 
TABLO 1: Şirket Ortaklarının ve Yöneticilerinin Sigortalılığı    2
 

|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|

|    | Şirket Ortağı veya   | 4/a | 4/b | Sigortalılık  | 4/a  | 4/b  |
|    | Yöneticisinin Statüsü|     |     | Gerektirmeyen | SGDP | SGDP |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 1  | A.Ş. Ortağı veya     |     |     | +             |      |      |
|    | Kurucu Ortağı        |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 2  | A.Ş. Ortağı ve       |     | +   |               |      |      |
|    | Yönetim Kurulu Üyesi |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 3  | A.Ş. Ortağı Olmayan  |     |     | +             |      |      |
|    | Yönetim Kurulu       |     |     |               |      |      |
|    | Üyeleri              |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 4  | Emekli A.Ş. Ort. ve  |     |     |               |      | +    |
|    | Yön. Kur. Ü. Kendi   |     |     |               |      |      |
|    | İşyerinde Çalışırsa  |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 5  | Emekli A.Ş. Ort. Ve  |     |     |               | +    |      |
|    | Yön. Kur. Ü. Başka   |     |     |               |      |      |
|    | Bir                  |     |     |               |      |      |
|    | İşyerinde Hizmet     |     |     |               |      |      |
|    | Akdiyle Çalışırsa    |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 6  | Limited Şirket       |     | +   |               |      |      |
|    | Ortakları            |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 7  | Ortak Olmayan        | +   |     |               |      |      |
|    | Limited Şirket       |     |     |               |      |      |
|    | Müdürleri            |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 8  | Ortak Olmayan        |     |     |               | +    |      |
|    | Emekli Limited       |     |     |               |      |      |
|    | Şirket Müdürleri     |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 9  | Limited Şirket       | +   |     |               |      |      |
|    | Ortağı Başka Bir     |     |     |               |      |      |
|    | İşyerinde            |     |     |               |      |      |
|    | Hizmet Akdiyle       |     |     |               |      |      |
|    | Çalışırsa            |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 10 | Adi Komandit Şirket  |     | +   |               |      |      |
|    | Ortakları            |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| 11 | Ser. Pay. Böl. Kom.  |     | +   |               |      |      |
|    | Şti.'nin Komandite   |     |     |               |      |      |
|    | Ort.,                |     |     |               |      |      |
|    | Don. İşt. Ort., Adi  |     |     |               |      |      |
|    | Şirket Ort.          |     |     |               |      |      |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|------|------|

 

 
 
Tablo 1 Açıklamaları:
 
 
1- 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 53. maddesine göre; kanunun 4. maddesi (b) bendi (Bağ - Kur) kapsamında zorunlu sigortalı olarak sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, hizmet akdiyle kanunun 4. maddesi (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemezler. Ancak şirket ortakları kendi işyerlerinden kanunun 4. maddesi (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilmeye 01.10.2008 tarihinden önce başlanmış ise, bu sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar önce başlayan sigortalılık devam ettirilir.
 
 
2- Kanunun 4. maddesinin (b) bendi (Bağ - Kur) kapsamında sigortalı olan şirket ortağı 01.03.2011 tarihinden itibaren (ortağı olmadığı) başka bir şirkette hizmet akdiyle kanunun 4. maddesi (a) bendi kapsamında çalışmaya başlarsa, çalışmaya başladığı günün bir gün öncesinden geçerli olmak üzere 4/b (Bağ - Kur) kapsamındaki sigortalılığı sonlandırılıp, hizmet akdi ile çalışmasının olduğu işyerinden 4/a kapsamında sigortalı olarak bildirilecektir. Bu sigortalılar istekleri halinde 4/b kapsamındaki sigortalılıklarını da devam ettirebileceklerdir.
 
3- Anonim şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyelerinin çalışması hizmet akdi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, vekâlet akdine daha yakın olduğu, ancak vekalet akdinin de 4/a (SSK) sigortalısı olma koşullarını sağlamadığı bilinmelidir. Böylelikle anonim şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri bu sıfatları dolayısıyla 4/a (SSK), 4/b (Bağ - Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalısı olarak değerlendirilemez. Ancak şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyesinin aynı şirket bünyesinde hizmet akdine tabi olarak çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmamakta ve bu kapsamda çalışmaları durumunda 4/a (SSK) sigortalısı olmaları 3   zorunluluk teşkil etmektedir.
 
 
4- Yönetim Kurulu üyesi olmayan A.Ş. ortakları, ortak olduğu şirkette Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanmayan bir görev (üretim, personel, muhasebe müdürü vb.) almaları  halinde şirket  tüzel  kişiliği  ile aralarında hizmet akdi bulunacağından 4-a kapsamında sigortalı olmaları gerekmektedir.
 
 
 
 
3. Şirket Ortaklarının Sigortalılığının Başlangıcının ve Sona Ermesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi
 
 
5510 sayılı Kanunun "Sigortalılığın Başlangıcı" başlıklı 7. maddesine göre; 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten; sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren 4/b sigortalılıkları başlayacaktır.
 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 4   "Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim Yükümlülüğü" başlıklı 11. maddesine göre;
 
 
1- Kolektif şirket ve adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıklarının, vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlayacağı ve bu tarihin vergi dairelerince,
 
 
2- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıklarının, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlayacağı ve bu tarihin şirket yetkililerince,
 
 
3- Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıklarının, şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihte başlayacağı ve bu tarihin ticaret sicil memurluklarınca,
 
 
4- Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıklarının, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacağı ve bu tarihin ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince
 
 
15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna e-sigorta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.
 
 
Mezkûr yönetmeliğin "Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülüğü" başlıklı 14. maddesine göre;
 
 
Şirket ortaklarından,
 
 
1- Kollektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih vergi dairelerince ve sigortalılarca,
 
 
2- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih şirket yetkililerince ve sigortalılarca,
 
 
3- Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince
 
 
10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilecektir.
 
 
Şirket ortaklarının sigortalılığının başlangıcının ve sona ermesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesine ilişkin ayrıntılı açıklamalara Tablo-2'de yer verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
TABLO 2: Şirket Ortaklarının Sigortalılığının Başlangıcının Ve Sona Ermesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimi
 

|--------------------------------|--------------------------------|

| SERMAYE ŞİRKETLERİ             | ŞAHIS ŞİRKETLERİ               |
| 1. ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ  | 1. KOLLEKTİF ŞİRKET            |
| SİGORTALILIĞI                  | ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI     |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.1. ANONİM ŞİRKETLERDE        | 1.1. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE     |
| SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICININ   | SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE   |
| BİLDİRİMİ Anonim şirketlerin   | BİLDİRİMİ Kollektif şirket     |
| yönetim kurulu üyesi olan      | ortaklarının sigortalılıkları  |
| ortaklarının yönetim kuruluna  | vergi mükellefiyetlerinin      |
| seçildikleri tarihten          | başladıkları tarihten          |
| itibaren sigortalılıkları      | itibaren başlamaktadır.        |
| başlamakta ve bu başlangıç     | Sigortalılık başlangıcının     |
| tarihi 15 gün içerisinde       | ilgili vergi dairesince işe    |
| şirket yetkililerince Sosyal   | başlama tarihinden itibaren    |
| Güvenlik Kurumuna              | 15 gün içerisinde bildirilmesi |
| bildirilmesi gerekmektedir.    | gerekmektedir.                 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.2. ANONİM ŞİRKETLERDE        | 1.2. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE     |
| SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE  | SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE  |
| BİLDİRİMİ Anonim şirketlerin   | BİLDİRİMİ Kollektif şirket     |
| yönetim kurulu üyesi olan      | ortaklarının sigortalılıkları  |
| ortaklarının sigortalılıkları  | vergi mükellefiyetlerinin      |
| bu görevlerinin bittiği        | bittiği tarihte sona erer ve   |
| tarihte sona erer ve bu tarih  | bu tarihin vergi dairelerince  |
| şirket yetkililerince ve       | ve sigortalılarca 10 gün       |
| sigortalılarca on gün          | içerisinde bildirilmesi        |
| içerisinde bildirilmesi        | gerekir.                       |
| gerekir.                       |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 2. LİMİTED ŞİRKET              | 2. ADİ KOM. ŞİRKET             |
| ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI     | ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI     |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.1. LİMİTED ŞİRKETLERDE       | 2.1. ADİ KOM. ŞİRKETLERDE      |
| SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICININ   | SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE   |
| BİLDİRİMİ Şirketin ticaret     | BİLDİRİMİ Kollektif şirket     |
| sicil memurluklarınca tescil   | ortaklarının sigortalılıkları  |
| edildikleri tarihten itibaren  | vergi mükellefiyetlerinin      |
| sigortalılıkları               | başladıkları tarihten          |
| başlamaktadır ve bu            | itibaren başlamaktadır.        |
| sigortalılık başlangıcının     | Sigortalılık başlangıcının     |
| ticaret sicil memurluğunca 15  | ilgili vergi dairesince işe    |
| gün içerisinde Sosyal          | başlama tarihinden itibaren    |
| Güvenlik Kurumuna bildirilmesi | 15 gün içerisinde bildirilmesi |
| gerekmektedir. Sonradan        | gerekmektedir.                 |
| şirketten hisse alma yolu ile  |                                |
| ortaklık durumunda ise; hisse  |                                |
| devri alan yeni ortaklarının   |                                |
| sigortalılıkları, ortaklar     |                                |
| kurulunca devrin yapılmasına   |                                |
| karar verildiği tarihte        |                                |
| başlar ve bu tarih ortaklar    |                                |
| kurulu kararının, hisse        |                                |
| devrine ilişkin tanzim edilen  |                                |
| noter devir sözleşmesinin,     |                                |
| devrin yapıldığının işlendiği  |                                |
| pay defterinin birer sureti    |                                |
| veya devir ticaret sicil       |                                |
| memurluğunca tescil edilmiş    |                                |
| ise ticaret sicil gazetesinde  |                                |
| ilan edildiği nüshasının       |                                |
| ibraz edilmesi kaydıyla şirket |                                |
| yetkililerince 15 gün          |                                |
| içerisinde bildirilmesi        |                                |
| gerekmektedir.                 |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.2. LİMİTED ŞİRKETLERDE       | 2.2. ADİ KOM. ŞİRKETLERDE      |
| SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE  | SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE  |
| BİLDİRİMİ Limited şirket       | BİLDİRİMİ Adi komandit         |
| ortaklarının sigortalılıkları  | şirketlerin komandite ve       |
| hisse devrine ilişkin alınan   | komanditer ortaklarının        |
| ortaklar kurulu kararı ile     | sigortalılıkları vergi         |
| hissenin devrine ilişkin       | mükellefiyetlerinin bittiği    |
| tanzim edilen noter devir      | tarihte sona erer ve bu        |
| sözleşmesinin ve devrin pay    | tarihin vergi dairelerince ve  |
| defterine işlendiği sayfanın   | sigortalılarca 10 gün          |
| birer suretlerinin birlikte    | içerisinde bildirilmesi        |
| ibraz edilmesi veya hisse      | gerekir.                       |
| devri ticaret sicil            |                                |
| memurluğuna tescil edilmiş     |                                |
| ise ticaret sicil gazetesinde  |                                |
| ilan edildiği nüshasının       |                                |
| ibraz edilmesi kaydıyla        |                                |
| ortaklar kurulu karar tarihi   |                                |
| itibarıyla sona erer ve bu     |                                |
| tarih, sigortalılar ve şirket  |                                |
| yetkililerince 10 gün içinde   |                                |
| bildirilir.                    |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 3. SER. PAY. BÖL. KOMANDİT     | 3. DONATMA İŞTİRAKİ            |
| ŞİRKET ORTAKLARININ            | ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI     |
| SİGORTALILIĞI                  |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.1. SER. PAY. BÖL. ŞTİ.'      | 3.1. DONATMA İŞTİRAKİ          |
| LERDE SİGORTALILIĞIN           | ORTAKLARININ SİGORTA           |
| BAŞLANGICININ BİLDİRİMİ        | BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ        |
| Şirketin ticaret sicil         | Donatma iştiraki ortaklarının  |
| memurluklarınca tescil         | sigortalılıkları vergi         |
| edildikleri tarihten itibaren  | mükellefiyetlerinin            |
| sigortalılıkları               | başladıkları tarihten          |
| başlamaktadır ve bu            | itibaren başlamaktadır.        |
| sigortalılık başlangıcının     | Sigortalılık başlangıcının     |
| ticaret sicil memurluğunca 15  | ilgili vergi dairesince işe    |
| gün içerisinde Sosyal          | başlama tarihinden itibaren    |
| Güvenlik Kurumuna bildirilmesi | 15 gün içerisinde bildirilmesi |
| gerekmektedir. Sonradan        | gerekmektedir.                 |
| şirketten hisse alma yolu ile  |                                |
| ortaklık durumunda ise; hisse  |                                |
| devri alan yeni ortaklarının   |                                |
| sigortalılıkları, ortaklar     |                                |
| kurulunca devrin yapılmasına   |                                |
| karar verildiği tarihte        |                                |
| başlar ve bu tarih ortaklar    |                                |
| kurulu kararının, hisse        |                                |
| devrine ilişkin tanzim edilen  |                                |
| noter devir sözleşmesinin,     |                                |
| devrin yapıldığının işlendiği  |                                |
| pay defterinin birer sureti    |                                |
| veya devir ticaret sicil       |                                |
| memurluğunca tescil edilmiş    |                                |
| ise ticaret sicil gazetesinde  |                                |
| ilan edildiği nüshasının       |                                |
| ibraz edilmesi kaydıyla şirket |                                |
| yetkililerince 15 gün          |                                |
| içerisinde bildirilmesi        |                                |
| gerekmektedir.                 |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.2. SER. PAY. BÖL.            | 3.2. DONATMA İŞT. ORT.         |
| ŞİRKETLERDE SİGORTALILIĞIN     | SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ   |
| SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ       | VE BİLDİRİMİ Donatma iştiraki  |
| Sermayesi paylara bölünmüş     | ortaklarının sigortalılıkları  |
| komandit şirketlerin           | vergi mükellefiyetlerinin      |
| komandite ortaklarının         | bittiği tarihte sona erer ve   |
| sigortalılıkları hisse         | bu tarihin vergi dairelerince  |
| devrine ilişkin alınan         | ve sigortalılarca 10 gün       |
| ortaklar kurulu kararı ile     | içerisinde bildirilmesi        |
| hissenin devrine ilişkin       | gerekir.                       |
| tanzim edilen noter devir      |                                |
| sözleşmesinin ve devrin pay    |                                |
| defterine işlendiği sayfanın   |                                |
| birer suretlerinin birlikte    |                                |
| ibraz edilmesi veya hisse      |                                |
| devri ticaret sicil            |                                |
| memurluğuna tescil edilmiş     |                                |
| ise ticaret sicil gazetesinde  |                                |
| ilan edildiği nüshasının       |                                |
| ibraz edilmesi kaydıyla        |                                |
| ortaklar kurulu karar tarihi   |                                |
| itibarıyla sona erer ve bu     |                                |
| tarih, sigortalılar ve şirket  |                                |
| yetkililerince 10 gün içinde   |                                |
| bildirilir.                    |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
|                          ORTAK HÜKÜMLER                         |
|--------------------------------|--------------------------------|
|1. İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirketlerin        |
|ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi hâlinde        |
|mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması      |
|hâlinde ise mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği      |
|tarihte sona erer ve bu tarih sigortalılar ve şirket             |
|yetkililerince 10 gün içerisinde bildirilir.                     |
|-----------------------------------------------------------------|
|2. Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirketlerin     |
|ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi hâlinde        |
|mahkemenin karar tarihinde sona erer. Bu tarih sigortalılarca,   |
|sigortalının talebinin olmaması hâlinde tasfiye kurulu           |
|kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte     |
|sona erer ve bu tarih ticaret sicil memurluğunca ve              |
|sigortalılarca 10 gün içerisinde bildirilir.                     |
|-----------------------------------------------------------------|
|3. Tasfiyesine şirketin ortaklar kurulu tarafından karar verilen |
|şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi    |
|hâlinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte sona     |
|erer, bu tarih sigortalılarca, sigortalının talebinin olmaması   |
|hâlinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu     |
|kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte     |
|sona erer ve bu tarihler sigortalılarca ve ticaret sicil         |
|memurluklarınca 10 gün içerisinde bildirilir.                    |
|-----------------------------------------------------------------|
|4. Münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarının                |
|sigortalılıkları sigortalının talebi hâlinde şirketin münfesih   |
|duruma düştüğü tarih itibarıyla sona erer, bu tarih              |
|sigortalılarca, sigortalının talebinin olmaması hâlinde münfesih |
|duruma düşen şirketin tasfiyesinin sonuçlandığına dair tasfiye   |
|kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği      |
|tarihte sona erer ve bu tarihler sigortalılarca ve ticaret       |
|sicil memurluklarınca 10 gün içerisinde bildirilir.              |
|-----------------------------------------------------------------|
|5. Mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar   |
|kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya münfesih duruma    |
|düşmesine karar verilen şirketlerin ortaklarından hizmet akdi    |
|ile çalışmaya başlayanların sigortalılıkları, çalışmaya          |
|başladıkları tarihten bir gün öncesinden itibaren sona erer ve   |
|bu tarihin sigortalılarca on gün içerisinde bildirilmesi         |
|gerekir.                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|

 

 
4. Sonuç
 
 
Son yıllara oldukça sık değişikliklerin yapıldığı sosyal güvenlik mevzuatında şirket ortaklarının sigortalılığının tespitinde sorunlar yaşanmakta, sigortalılar tabi olmaları gereken sigortalılık statüsünden farklı statüde prim yatırmakta ve bu husus çoğu zaman söz konusu kişilerin tahsis talebinde bulundukları aşamada ortaya çıkmakta, sigortalılar mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin önlenmesi için şirket ortaklarının sigortalılık statülerini, özellikle 5510 sayılı Kanunun 53. maddesindeki düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak, kontrol etmeleri yerinde olacaktır.
 
 
Yine sigortalılığın başlangıcına ve sona ermesine ilişkin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulandığından, işverenlerin ve/veya sigortalıların yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde söz konusu bildirimleri yapmaları menfaatlerine olacaktır.
 
 
 
----------o----------

 1. (1) 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  ^
 2. (2) Tablodaki 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11'inci sırada bulunan kişilerin sözü edilen sıfatları kazandıkları esnada emekli konumunda bulunmadıkları ve herhangi bir sosyal güvenlik koluna bağlı bulunmadıkları varsayılmıştır. Şirket ortağı veya yöneticisi olduğu tarihten önce herhangi bir sigortalılık statüsü bulunan kişilerin tabi olacakları yeni statülerine ilişkin açıklamalar Tablo 1 açıklamalarında yapılmıştır.
  ^
 3. (3) Şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyesinin emekli olması halinde ise 4⁄a SGDP'li olması gerekmektedir.
  ^
 4. (4) 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 5. MDERGI/8782A.034
  (Mart 2016 Sayı 147)

  ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ

  Dr. Cahit EVCİL
  E. SGK Başmüfettişi
  ^
ETİKETLER : şirket ortaklarının sigortalılığı
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer SGK haberleri

E-Mail Bülten Kaydı

Köşe Yazarları TÜMÜ +

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

Sosyal Medya


Döviz Kurları

Arşiv Arama

- -
MALİ BİLGİ | Mali Haber Merkezi
© Copyright 2018 Mali Haber Merkezi. Tüm hakları saklıdır.
Hesaplamalar
Gib-Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama
Netten Brüte Ücret
Kıdem İhbar Tazminatı
SGK
e-bildirge
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama
Ne Zaman Emekli Olabilirim
Sorgulamalar
Adres Kayıt Sistemi
Resmi Gazete
Merkez Bankası Kurları
SMM Odaları
İstanbul SMMM Odası
Ankara SMMM Odası
İzmir SMMM Odası
YMM Odaları
İstanbul YMM Odası
Ankara YMM Odası
İzmir YMM Odası