Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Hatırlatmalar.

Bilindiği gibi, 5604 sayılı Kanun uyarınca, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır.
Bu haber 2017-07-04 06:50:17 eklenmiş ve 495 kez görüntülenmiştir.

2017 yılında mali tatil, 3 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak olup, 20 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Bu sirkülerimizde Mali Tatil dönemine ilişkin bazı hatırlatmalarda bulunmaktayız.

1) Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,

(Buna göre 2017 yılı için, mali tatil 3 Temmuz 2017 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2017 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 25 Temmuz 2017 tarihi olacaktır. Diğer taraftan, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini vermeleri de mümkündür.)

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,

(Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.)

Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

2) Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Muhasebe kayıt süreleri,

Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş bildirme süreleri,

Dava açma süreleri.

Diğer taraftan, devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin mali tatil sebebiyle uzamasının mümkün olmadığına ilişkin yargı kararları mevcut olduğundan, bu işlemlere ilişkin gerekli adımların zamanında atılması faydalı olacaktır.

3) Mali tatil kapsamında olmayan süreler

Özel tüketim vergisi,

Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

Özel iletişim vergisi,

Şans oyunları vergisi ile

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi)

hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Örnek:

Mükellef (K) tarafından Haziran/2017 döneminde satışı yapılan dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 17 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup özel tüketim vergisi mali tatil kapsamında olmadığından beyan ve ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir.

4) Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama

Mali tatil süresince (Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenilmesi mümkün değildir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

5) Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri

Mali Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

6) Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Örneğin, Haziran 2017 dönemi; Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı 24 Temmuz yerine 25 Temmuz 2017 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılabilecektir.

7) Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

Örneğin, Haziran 2017 dönemi; Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi 26 Temmuz 2017 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılması gerekecektir.

8) Mali Tatil nedeniyle süresi uzamayanlar

Aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu katma değer vergisi beyannamesinin, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.2.2) bölümünde belirtilen verilme ve ödeme süreleri,

Noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve Harçlar Kanununa göre verilen (1) ve (4) No.lu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

9) 2017 Yılı Temmuz Ayı Vergi Takvimi

İlk Tarih
Son Tarih
Konu
1.07.2017 10.07.2017 16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 11.07.2017 16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.07.2017 17.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.07.2017 17.07.2017 Haziran 2017 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 17.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 17.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 17.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 17.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 20.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 20.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 20.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.07.2017 20.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 20.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 25.07.2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.07.2017 25.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
17.07.2017 25.07.2017 1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17.07.2017 25.07.2017 1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.07.2017 25.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.07.2017 25.07.2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.07.2017 25.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.07.2017 25.07.2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.07.2017 26.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.07.2017 26.07.2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.07.2017 26.07.2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.07.2017 26.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.07.2017 26.07.2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.07.2017 26.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.07.2017 27.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
1.07.2017 31.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
1.07.2017 31.07.2017 2016 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2017 31.07.2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2017 31.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2017 31.07.2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
1.07.2017 31.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.07.2017 31.07.2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

ETİKETLER : mali tatil
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Muhasebe haberleri

E-Mail Bülten Kaydı

Köşe Yazarları TÜMÜ +

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

Sosyal Medya


Döviz Kurları

Arşiv Arama

- -
MALİ BİLGİ | Mali Haber Merkezi
© Copyright 2018 Mali Haber Merkezi. Tüm hakları saklıdır.
Hesaplamalar
Gib-Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama
Netten Brüte Ücret
Kıdem İhbar Tazminatı
SGK
e-bildirge
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama
Ne Zaman Emekli Olabilirim
Sorgulamalar
Adres Kayıt Sistemi
Resmi Gazete
Merkez Bankası Kurları
SMM Odaları
İstanbul SMMM Odası
Ankara SMMM Odası
İzmir SMMM Odası
YMM Odaları
İstanbul YMM Odası
Ankara YMM Odası
İzmir YMM Odası